نویسنده = نادر مصوری
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از آزمون لکه گذاری نقطه ای با پیکره بورخولدریا مالئی برای تشخیص بیماری مشمشه در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-55

10.30495/jvm.2020.676299

سعید محمد حسینی؛ نادر مصوری؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو


2. جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس از جوندگان دامداری‌های آلوده در استان خوزستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-119

رحمن لونی؛ نادر مصوری؛ کیوان تدین؛ روح اله کشاورز؛ شمس الدین قائمی؛ شجاعت دشتی پور؛ محمد محمد طاهری


3. بررسی تنوع ژنتیکی تحت تیپ های مایکوباکتریوم بوویس در ایران توسط روش اسپولیگوتایپینگ و PCR-RFLP

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-90

پویان خالقیان؛ کیوان تدین؛ پریسا فرنیا؛ نادر مصوری؛ محدثه مظفری؛ زهرا درخشانی نژاد؛ روح اله کشاورز؛ شجاعت دشتی پور؛ محمد رضا مسجدی؛ علی اکبر ولایتی؛ رایناک قادری؛ سامد برومندفر