نویسنده = سعید بکایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-47

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد؛ لیلا حاجی وندی


2. بررسی میزان آلودگی به ژیاردیا درگوساله های تعدادی از گله های گاو شیری اطراف تهران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 57-61

علیرضا قدردان مشهدی؛ سعید بکایی؛ محسن رضایی


3. بررسی میزان شیوع، تغییرات فصلی و شدت آلودگی به دیکروسلیازیس در نشخوارکنندگان کوچک بومی آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 139-144

یعقوب فیروزی وند؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی


4. بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 181-185

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد