نویسنده = جابر داوودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های موجود در بزهای استان زنجان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 115-120

افشین بهمن شبستری؛ جابر داوودی


2. بررسی اثر آمیخته گری بر کیفیت سفره پشم و فولیکول های مولد پشم

دوره 4، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 45-50

طرلان فرهوش؛ جلیل شجاع؛ حمیدرضا انصاری رنانی؛ جابر داوودی