نویسنده = میرهادی خیاط نوری
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه اثر نیمودیپین بر تشنجات ناشی از پرمترین در موش سوری

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-92

میرهادی خیاط نوری؛ میثم مقدم راد


2. اثر عصاره ریشه سنبل‌الطیب بر آستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 43-47

میرهادی خیاط نوری؛ علی ناموران


3. مقایسه تغییرات الکتروکاردیوگرام و میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم سرم و ادرار در تجویز بولوس و انفوزیون مداوم وریدی فوروزماید در سگ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-19

مهرداد نشاط قراملکی؛ میرهادی خیاط نوری؛ غفور موسوی؛ رضا خلج؛ سیدفرهاد ریاضی


4. بررسی اثر هورمون رشد بر پارامترهای هیستومورفومتریک بیضه متعاقب تجویز متوترکسات در موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-31

سیداسماعیل صفوی؛ میرهادی خیاط نوری؛ آرش خاکی؛ حامد صراطی نوری