نویسنده = تقی تکتاز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان شیوع اندومتریت تحت بالینی در گاوهای متبلا به کیست تخمدانی و تاثیر آن بر میزان باروری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-114

بهرام سلاسل؛ مسعود خسرروی؛ تقی تکتاز؛ عادل محتاری