نویسنده = رامین حاجی خانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه روند تغییرات OPG در کوکسیدیوز تجربی جوجه های گوشتی سویه Arbor Acres

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 149-153

سیدشاپور رضاشجاعی؛ پیام حقیقی خوشخو؛ رامین حاجی خانی؛ محمدرضا صرافها