نویسنده = سید رضا حسینی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فون انگل های دستگاه گوارش پرندگان در پرنده فروشی های شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 135-138

سید رضا حسینی؛ علی عرفانی؛ کوروش منوچهری نائینی؛ عزت الله فتحی


2. بررسی انگل های ماهیان تالاب سولقان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-19

مهدی رئیسی؛ فیروز فدائی فرد؛ مهسا انصاری؛ هادی تاجی زادگان؛ سید رضا حسینی