نویسنده = هادی تاجی زادگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انگل های ماهیان تالاب سولقان استان چهارمحال و بختیاری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-19

مهدی رئیسی؛ فیروز فدائی فرد؛ مهسا انصاری؛ هادی تاجی زادگان؛ سید رضا حسینی