کلیدواژه‌ها = PCR
تعداد مقالات: 16
1. مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-105

10.30495/jvm.2020.679912

مهدی ازدیادی؛ محمد کریم خسروپناه؛ منصور بنانی؛ رحیم قدیمی پور؛ کامبیز داوری


2. تشخیص مولکولی لپتوسپیراهای بیماری زا با استفاده از روش PCR بر اساس ژن lipl32

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-9

10.30495/jvm.2020.676084

فاطمه رحیمی زارچی؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بید هندی


3. شناسایی ویروس عامل بیماری هپاتیت به همراه گنجیدگی (IBH) به روش PCR در ماکیان گوشتی استان اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-138

محسن قربیانی؛ کیوان هاتفی نژاد؛ جلال شایق


5. شناسایی مولکولی وارزیابی توکسین زایی سویه‌های کلستریدیوم پرفرینجنز تیپ D جدا شده ازموارد آنتروتوکسمی در موسسه رازی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-79

لیدا عبدالمحمدی خیاو؛ احمد رضا جباری؛ رضا پیله چیان لنگرودی


6. جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس از جوندگان دامداری‌های آلوده در استان خوزستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-119

رحمن لونی؛ نادر مصوری؛ کیوان تدین؛ روح اله کشاورز؛ شمس الدین قائمی؛ شجاعت دشتی پور؛ محمد محمد طاهری


7. بررسی مولکولی فاکتورهای ویرولانس پاستورلا مولتوسیداهای جدا شده از گوسفند در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-130

الهه رضایی؛ احمد رضا جباری؛ مجید اسمعیلی زاد؛ عباس دوستی


8. بررسی کوکسیلا بورنتی به عنوان یکی از عوامل عفونی سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک با روش PCRدر استان همدان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-134

محمد خلیلی؛ سعید رضا نور الهی فرد؛ زینب عبیری؛ حسین عدالتی شوکت


9. ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-112

صبا الماسی چگنی؛ ملاحت احمدی؛ حبیب دستمال چی ساعی؛ بنت الهدی رحمان


10. کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-129

مریم السادات سلطانی؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بید هندی؛ محمد حسن شاه حسینی؛ سما رضا سلطانی


11. مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-145

بهاره چشتی؛ غلام رضا رزمی؛ ابوالقاسم نقیبی


13. شناسایی اشریشیا کلی O157:H7 از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک PCR

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-56

رضا شاهرخ آبادی؛ ابراهیم رحیمی؛ حسن ممتاز؛ راحله پور صاحبی


14. ردیابی مولکولی کمپیلوباکتر در کبوترهای خانگی شهرکرد

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-71

عبدالکریم زمانی مقدم؛ حسین طهماسبی؛ سمانه مهرابیان؛ سارا براتی؛ سید حسین هاشمی باباحیدری؛ مرضیه صفرپور


15. جداسازی و شناسایی مولکولی گونه‌های آسپرژیلوس خوراک دام

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 11-17

سمیرا رنجبر؛ راظیه نظری؛ میترا نوری


16. کاربرد PCR در تشخیص ویروس عامل بیماری مارک طیور ‌ (MDV)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-39

صادق ربیعی؛ سعادت مشکلانی؛ عباس دوستی؛ محمد جواهری کوپایی؛ علی رضا مجلسی