کلیدواژه‌ها = آذربایجان شرقی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-105

10.30495/jvm.2020.679912

مهدی ازدیادی؛ محمد کریم خسروپناه؛ منصور بنانی؛ رحیم قدیمی پور؛ کامبیز داوری


2. نقش ویروس برونشیت عفونی در کمپلکس‌های تنفسی گله‌های گوشتی در دو استان آذربایجان شرقی و گلستان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-64

10.30495/jvm.2020.679909

محسن قربیانی؛ زهرا برومند؛ منصور میاحی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


3. گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-74

شاهرخ شیرازی؛ فرهاد بهادری؛ طیبه السادات مصطفایی؛ هومن رونقی؛ میر محسن حسینی قمی


4. بررسی میزان شیوع، تغییرات فصلی و شدت آلودگی به دیکروسلیازیس در نشخوارکنندگان کوچک بومی آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 139-144

یعقوب فیروزی وند؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی