کلیدواژه‌ها = نشخوارکنندگان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی گروه‌های اختصاصی agr در بین جدایه‌های استافیلوکوکوس اوریوس بدست آمده از حفره بینی گاو، گوسفند و بز با استفاده از مولتیپلکس PCR

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-60

حامد سلامی پرگو؛ حبیب دستمالچی ساعی؛ ملاحت احمدی؛ حیدر رحیمی


2. بررسی اهمیت بیماری‌های انگلی نشخوارکنندگان ایران با رویکرد انتقال به انسان و آینده‌گری نحوه کنترل آن‌ها

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-10

علی اسلامی؛ صادق رهبری؛ محمد قلی نادعلیان؛ محسن مشکاه؛ حسن تاجبخش؛ بابا مخیر؛ محمد زینلی


3. بررسی شیوع و فراوانی فصلی نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان بومی کازرون

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 181-185

احد علیایی؛ علی اسلامی؛ سعید بکایی؛ ناصر حقوقی راد