موضوعات = انگل شناسی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی شیوع نئوسپورا کانینوم در شیر نشخوارکنندگان به روش مولکولی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-110

10.30495/jvm.2020.676317

مهتاب علیپور؛ ابراهیم رحیمی؛ امیر شاکریان


3. گزارش انگل های داخلی و خارجی پرنده ابیا اوراسیایی (Scolopax rusticola) در شمال ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-124

10.30495/jvm.2020.676321

محمد اسدی ایرایی؛ محمد رضا یوسفی؛ شهاب رمضانپور؛ محمدجواد مشایخ نیا؛ محمدرضا رودکی؛ محمد مهدی یزدانی رستم


4. بررسی شیوع سرمی IgG علیه توکسوپلاسما گوندی در طیور شهرستان سمنان، ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 75-80

صادق حسینی؛ مریم رسولی؛ حمید استاجی


5. سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در طیور بومی استان مازندران سال 1393

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-103

مهدی ملکیان؛ محمد رضا یوسفی؛ صادق رهبری


6. مطالعه ارتباط بین ایمنی هومورال با دفع اووسیست در جوجه های آلوده به ایمریا و بررسی اثر درمان با سالینومایسین

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-18

فاطمه فخر احمد؛ صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی