نشریه علمی پژوهشی میکروبیولوژی دامپزشکی (JVM) - شماره جاری