بررسی اثرات ضد قارچی نعناع فلفلی< Mentha piperita > و زنیان بر قارچ آبزی ساپرولگنیا پارازیتیکا< Saprolegnia parasitica >در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه قارچ شناسی و انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

ساپرولگنیوز یکی از مهمترین بیماریهای قارچی آبزیان است که خسارات شدیدی را در مراحل مختلف رشد آبزیان سبب می شود. این مطالعه با هدف تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده ( MIC) عصاره های الکلی و آبی گیاه زنیان و نعناع فلفلی از رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا (Saprolegnia parasitica) انجام شده است.  فعالیت ضد قارچی عصاره های آبی، اتانولی و متانولی نعناع و زنیان علیه ساپرولگنیا پارازتیکا به روش اختلاط با محیط کشت و میکرودایلوشن براث بررسی شد. نتایج آزمایش ضد قارچی به روش اختلاط عصاره با محیط کشت نشان داد که ، عصاره­ی اتانولی نعناع بیشترین اثر ضد قارچی (MIC=10 mg/ml ) را در بین سایر عصاره های گیاهی نسبت به ساپرولگنیا پارازیتیکا داشت و قدرت مهار رشد ساپرولگنیا پارازتیکا با افزایش غلظت افزایش یافت. در روش میکرودایلوشن براث اختلاف معنی داری در مهار رشد قارچ ساپرولگنیا پارازیتیکا بین عصاره های گیاهی مشاهده نشد (MIC≥2048 µ /ml). با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه ی حاضر پیشنهاد می گردد که از فراورده های طبیعی گیاهان دارویی آزمایش شده می توان به عنوان مواد ضد قارچ در صنعت آبزی پروری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها