شناسایی حلزون لیمنه آ گدروزیانا Annandale and Prashad) (Lymnaea gedrosiana میزبان واسط شیستوزوما ترکستانیکم درمنطقه بروجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی دامپزشکی ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران

چکیده

لیمنه آ گدروزیانا، یک حلزون مخروطی شکل آب شیرین  و میزبان واسط ترماتود شیستوزوما ترکستانیکم و  فاسیولا ژیگانتیکا است که نقش مهمی در حفظ بقای این انگل و اشاعه آلودگی انسان و نشخوارکنندگان اهلی و وحشی به این کرم دارد. به منظور شناسایی این حلزون از فروردین 1392 تا خرداد 1393 از جویبارها و کانالای آب نواحی کوهستانی شمال و دشت های جنوبی و شرقی بروجرد 1200 حلزون جمع آوری شد. شناسایی حلزون ها بر اساس اندازه گیری طول و عرض اسپایر، تعیین جهت دریچه و پیچش صدف و به کمک کلید تشخیصی صورت گرفت. میزان فراوانی حلزون ها شامل فیزا آکوتا 484( 40.33% )، لیمنه آ گدروزیانا 385 ( 32.08%)، لیمنه آ اوریکولاریا 183(15.25%)، لیمنه آ ترونکاتولا 75 (6.25%)، لیمنه آ استاگنالیس 36(3%) و بی تینیا 37 (3.08%) مشاهده شد. نتایج نشان داد که در مناطق کوهستانی بروجرد، حلزون های فیزا آکوتا 430(80%) و لیمنه آ اوریکولاریا 89(14.83%) و در منطقه دشت سیلاخور، حلزون غالب لیمنه آ گدروزیانا 385 (64.16%) می باشد)05/0 > (P. بنابراین به نظر می رسد شرایط اقلیمی نقش مهمی در نحوه پراکنش لیمنه آ گدروزیانا دارد. این نخستین گزارش وجود لیمنه آ گدروزیانا در استان لرستان  و همچنین شهرستان بروجرد می باشد.

کلیدواژه‌ها