جداسازی و شناسایی باکتریهای مصرف کننده اسیدلاکتیک از شکمبه گاو و اثر آنها در کنترل اسیدوز در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف مطالعه جداسازی و شناسایی باکتریهای مصرف کننده اسیدلاکتیک و بررسی پتانسیل آنها در کنترل اسیدوز شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی بود. مایع شکمبه از سه راس گاو هلشتاین جمع آوری گردید و جداسازی باکتری با استفاده از محیط کشت اختصاصی صورت گرفت. خصوصیات جدایه ها بر اساس شکل و رنگ آمیزی گرم، تولید ایندول، فعالیت کاتالازی و تخمیر برخی قندها بررسی شد. شناسایی جدایه ها با استفاده از توالی یابی نوکلئوتیدی انجام گرفت. نتایج توالی یابی نشان داد که جدایه‌ها بیشترین خویشاوندی را با مگاسفرا السدنیDSM20460 داشتند. در مرحله بعد اثر جدایه ها بر کاهش اسیدلاکتیک و کنترلpH  در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار یک گرم خوراک سریع التخمیرو 10 میلی لیتر مایع شکمبه درون ویالهای شیشه ای قرار داده شد و از هر جدایه دو دوز 5/0 و 1 میلی لیتر به هرکدام تلقیح شد. ویالها به مدت 6 ساعت در انکوباتور قرار گرفتند. تولید گاز، pH و اسیدلاکتیک هر نمونه اندازه گیری شد. استفاده از باکتری، غلظت اسیدلاکتیک را کاهش و تولیدگاز و pH را افزایش داد (0001/0>p). نتایج نشان داد باکتریهای مصرف کننده اسیدلاکتیک، پتانسیل کنترل اسیدوز شکمبه ای را دارند.

کلیدواژه‌ها