اسا می کنه و بیماری های ناشی از آن در نشخوار کنندکان ایران در برخی زبان ها وگویش های ایرا نی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهش جمع آوری، ثبت و مکتوب اسامی محلی کنه ها و بیماری های ناشی از آن ها در نشخوار کنند گان ایران است. برای مطالعه  میدانی که برای اولین بار در ایران انجام شده است، در  پرسش نامه تهیه شده به  اداره های دامپزشکی31 استان کشور توزیع شد. تا پژوهشگرا ن که دکتران دامپزشکی از گویشواران در آن گویش های کنه ها و و بیماری های ناشی از آن ها  جمع آوری و ثبت شوند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که 101  گویش های کنه ها و بیماری های  ناشی از آن ها در 28 استان گزارش  شده است، که طیف آن ها بین 8-1 عدد بود. ضمنا در پرسش نامه استان های الرز، زنجان و قم اسامی مربوطه را ثبت نشده است.گزارش این گویش ها به عنوان منبعی برای همگان، پژوهش گران زبا و گویش شناسان و جنبه فناوری اش برای کسانی که به حرفۀ دامپزشکی مورد استفاده است

کلیدواژه‌ها