مقایسه اثر موضعی اسانس دو گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر زخم عفونی شده با کاندیدا آلبیکنس (Candida albicans)در موش صحرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد ارومیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه

2 گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 گروه علوم پایه دامپزشکی، واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه

چکیده

رشد عفونت های زخم ناشی از کاندیدا آلبیکنس در سال های اخیر و روند رو به توسعه مقاومت دارویی، سبب شد تا توجه محققان به استفاده از گیاهان دارویی به عنوان راه حل های جایگزین معطوف گردد. دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و رزماری از دیرباز در طب سنتی مورد توجه بوده اند.در این مطالعه که بر روی 60 موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 205-195 گرم انجام گرفت، پس از بیهوشی عمومی و ایجاد یک زخم مربع شکل با ابعاد 5/1 در 5/1 سانتیمتردر محل بین دو کتف، مخمر کاندیدا آلبیکنس بلافاصله به محل زخم اعمال گردید. سپس موش های صحرایی آزمایش در چهار گروه 15 تایی (شاهد، کنترل و گروه های درمانی پماد 3 درصد نعناع فلفلی و پماد 3 درصد رزماری) به طور تصادفی توزیع و هرگروه خود به 5 زیرگروه 3 تایی (گروه های نمونه برداری در روزهای مختلف) تقسیم شدند. در طول اجرای طرح، در پایان روزهای 4، 8، 12، 16 و 20 از زخم‌های گروه‌های مختلف، به منظور بررسی‌ کیفی آسیب شناختی، توسط پانچ مخصوص بیوپسی، نمونه‌ اخذ گردید. میزان آماس در گروه های درمانی در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل کاهش معنی داری(05/0 >P)  داشت. میزان نوزایش عروقی، مهاجرت فیبروبلاست­ها، رسوب کلاژن و نوزایش بافت پوششی در گروه های درمانی در مقایسه با گروه شاهد و کنترل افزایش معنی داری(05/0 >P)  داشت. کاربرد موضعی اسانس های نعناع فلفلی و رزماری میزان سرعت التیام زخم عفونی شده توسط مخمر کاندیدا آلبیکنس را افزایش داد. این نوع درمان ممکن است در کاربرد بالینی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها