ارزیابی مقایسه ای تاثیرضد باکتریائی تعدادی از آنتی بیوتیک های استاندارد و عصاره آبی زرشک، پیاز و سیر برجدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

گروه پاتوبیولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه ای تاثیر ضد باکتریائی 13 نوع از آنتی بیوتیک های استاندارد متداول و پر مصرف و عصاره آبی زرشک، پیاز و سیر برکلستریدیوم پرفرینجنس های جدا شده از موارد آنتریت نکروتیک بوقلمونهای پرورشی بود. بدین منظور علاوه بر انجام آزمایش آنتی بیوگرام با استفاده از آنتی بیوتیک های مذکور بر روی 40 جدایه از موارد مذکور، همچنین حساسیت و یا مقاومت جدایه ها در حضور عصاره آبی زرشک، پیاز و سیر نیز آزمایش گردید. نتایج حاصله مؤید حساسیت اکثر جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، ونکومایسین ، سولفامتوکسازول+ تری‌متوپریم و نیز عصاره آبی زرشک و پیاز و نیز مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین،پنی سیلین، نئومایسین سولفات و همچنین عصاره آبی سیر بود. در این خصوص بیشترین میزان تاثیر بر جدایه های مورد آزمایش مربوط به عصاره زرشک و کمترین تاثیر ضد کلستریدیائی هم مربوط به آنتی بیوتیک تتراسایکلین ثبت گردیدکه از نظر آماری هم با اثرات همه عصاره ها و آنتی بیوتیک های مورد آزمایش تفاوت معنی داری نشان دادند(05/0p<).  
با توجه به نتایج این پژوهش و با علم بر اینکه دارو درمانی های بدون مطالعه در طیور صنعتی، ضمن ایجاد سویه های مقاوم کلستریدیوم پرفرینجنس، باعث به هم خوردن تعادل فلور طبیعی روده و بروز انواع آنتریت می گردد ولی داروهای گیاهی به دلیل داشتن منشاء طبیعی نسبت به داروهای شیمیایی با ارگانیسم های بدن طیور سازگاری بیشتری داشته و در عین حال عوارض آنها نیز نادر است، لذا به نظر می رسد که می توان از عصاره آبی گیاهانی مثل زرشک و پیاز بطور موثر بعنوان جایگزین آنتی بیوتیک های سنتتیک، به منظور پیشگیری، کنترل و درمان بیماری آنتریت نکروتیک بوقلمون های پرورشی استفاده نمود

کلیدواژه‌ها