بررسی مولکولی فاکتورهای ویرولانس پاستورلا مولتوسیداهای جدا شده از گوسفند در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 آزمایشگاه ملی تحقیقات پاستورلا،موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کرج

3 آزمایشگاه مرکزی، موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج

4 مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

چکیده

پاستورلا مولتوسیدا یکی از باکتری های مهم پاتوژن در بسیاری از حیوانات و انسان می باشد. این باکتری عامل بیماری های مختلفی از جمله:  پنومونی در نشخوارکنندگان، رینیت آتروفیک درخوک، وبای مرغان و سپتی سمی هموراژیک در گاو می باشد. عوامل حدت مختلفی در بیماری زایی این باکتری شناسایی شده اند؛ از جمله آنها، پروتئین غشای خارجی OmpH، ادهسین ها شامل ژن های ptfA،phfA ، tadD، hsf-1 ، fimA  و ژن درمونکروتوکسین (toxA ) را می توان نام برد.
هدف از این مطالعه بررسی حضور این ژن ها در بین جدایه های پاستورلا مولتوسیدا به دست آمده از موارد پنومونی در گوسفند است. سی جدایه پاستورلا مولتوسیدا با روش های باکتری شناسی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردیدند.  تمام جدایه ها با روش PM-PCR و استفاده از پرایمر اختصاصی KMT1 مورد تائید قرار گرفت و با روش  CAP-PCRتیپ کپسولی آن ها مشخص گردید. تایپینگ مولکولی نشان داد که جدایه های گوسفندی مورد مطالعه در ایران به گروه کپسولی A تعلق دارند. همه جدایه ها حاوی ژن های OmpH و fimA بودند، اکثر جدایه ها (3/93%) حاوی ژن های ptfA ،hsf-1و 90% دارای ژن toxA بودند. کمترین فراوانی در ژن های tadD  و  phfA  مشاهده شد (6/36%). حضور عوامل حدت، پتانسیل ژنتیکی جدایه های مذکور را برای ایجاد بیماری پنومونی گوسفندان نشان می دهد. مطالعه تکمیلی به منظور مشخص شدن نقش فنوتیپی هر یک از عوامل حدت در ایجاد بیماری توصیه می شود.  به طورکلی بررسی فاکتورهای حدت، به انتخاب سویه مناسب، برای تهیه واکسن کارآمد و مفید کمک می کند

کلیدواژه‌ها