اولین گزارش تریپانوزوما(هرپتوزوما) گروسی (Trypanosoma grosi) در جوندگان دشت رزن، غرب ایران

نوع مقاله: گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

در آبان ماه 1390  از یک جونده آپادموس سیلواتیکوس (Apodemus sylvaticus) صید شده با تله های زنده گیر خون اخذ شد. بعد از تهیه گسترش خونی، لام خشک شد و توسط متانول ثابت شد و در آزمایشگاه بعد از رنگ آمیزی گیمسا با استفاده از میکروسکوپ نوری  و با بزرگنمایی 1000X  از  لحاظ وجود انگل های خونی مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از بررسی آلودگی جونده به انگل خونی تریپانوزوما گروسی ((Trypanosoma  grosi مشاهده گردید. این اولین گزارش آلودگی جوندگان به تریپانوزوما گروسی در ایران می باشد

کلیدواژه‌ها