بررسی اثرات ضدباکتریایی اسانس های گیاهی روی برخی از باکتریهای پاتوژن ماهی در محیط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

مربی پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، گروه شیلات، دانشگاه زابل

چکیده

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری های باکتریایی در آبزی پروری سبب بروز مقاومت دارویی در سویه های باکتریایی شده و کارایی داروها را کاهش داده به علاوه سبب تجمع آنتی بیوتیک ها در بدن ماهی و مصرف کنندگان ماهی شده است. لذا جایگزین کردن مواد کم ضررتر از جمله فرآورده های گیاهی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی اسانس های گیاهی میخک هندی، زیره سبز، رزماری و نعناع بر باکتری های آئروموناس هیدروفیلا، یرسینیا روکری و استرپتوکوکوس اینیایی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی اسانس ها از روش استاندارد میکرودایلوشن استفاده شد و حداقل غلظت باکتری کشی اسانس ها براساس مقادیر  MIC آنها به دست آمد.  نتایج نشان داد که اسانس میخک هندی در مقایسه با اسانس های دیگر قوی تر و دارای قدرت مهار کنندگی بالایی بوده و میزان حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت باکتری کشی بر هر سه باکتری استرپتوکوکوس اینیایی و یرسینیا روکری و آئروموناس هیدروفیلا به ترتیبmg/ml  21/3، 56/1 به دست آمد. اسانس رزماری دارای قدرت کمتری در مقایسه با اسانسهای دیگر بوده و میزان حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت باکتری کشی بر هر سه باکتری مورد مطالعه به ترتیب  mg/ml  5/12 ، 25/6 بدست آمد. باکتری گرم مثبت استرپتوکوکوس اینیایی در مقایسه با باکتری های گرم منفی آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری حساسیت بیشتری نسبت به اسانس های مورد مطالعه داشت. بیشترین مقاومت را باکتری آئروموناس هیدروفیلا به اسانس نعناع نشان داد. بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از اسانس میخک هندی برای کنترل بیماری های باکتریایی ایجاد شده با سویه های مورد بررسی پیشنهاد می شود          

کلیدواژه‌ها