بررسی ایمنی زایی واکسن دوگانه نیوکاسل (La-Sota) و برونشیت عفونی (H-120) ساخت وتولید موسسه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

بخش تحقیق و تولید واکسن های ویروسی طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

چکیده

بیماری های نیوکاسل و برونشیت عفونی عامل خسارت اقتصادی قابل توجهی صنعت مرغداری هستند. کنترل این دو بیماری مهم طیور شامل رعایت موارد ایمنی زیستی و واکسیناسیون است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثربخشی واکسن دوگانه زنده نیوکاسل (سویه لاسوتا)+ برونشیت عفونی (سویهH-120  ) در مقایسه با واکسن های تک گانه آن ها در جوجه های گوشتی تجاری است. تعداد بیماری های نیوکاسل و برونشیت عفونی عامل خسارت اقتصادی قابل توجهی صنعت مرغداری هستند. کنترل این دو بیماری مهم طیور شامل رعایت موارد ایمنی زیستی و واکسیناسیون است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثربخشی واکسن دوگانه زنده نیوکاسل (سویه لاسوتا)+ برونشیت عفونی (سویهH-120  ) در مقایسه با واکسن های تک گانه آن ها در جوجه های گوشتی تجاری است. تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی تجاری به چهار گروه شامل سه گروه تحت آزمایش 150 قطعه ای و یک گروه 50 قطعه ای(شاهد) تقسیم شدند. گروه  Aواکسن های تک گانه نیوکاسل سویه لاسوتا و برونشیت عفونی سویهH-120  ، جوجه های گروه B واکسن دو گانه نیوکاسل (سویه لاسوتا)+ برونشیت عفونی (سویه H-120) و گروه D واکسن دوگانه تجاری را دریافت کردند. میزان آنتی بادی علیه ویروس های نیوکاسل و برونشیت عفونی در جوجه های واکسیناسیون شده به ترتیب با آزمایش های ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) و خنثی سازی سرم  (SN)بر روی نمونه های سرم اخذ شده در فواصل زمانی معین ارزیابی شد. پرندگان گروه های  Aو B آنتی بادی اختصاصی علیه هر دو ویروس را در سطح قابل قبول نشان دادند. تفاوت معنی داری در عیار آنتی بادی بین واکسن های تک گانه و دو گانه موسسه رازی و نیز واکسن دوگانه تجاری دیده نشد. در میانگین وزن و مصرف دان بین گروه های تیمار و کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد. واکسن دو گانه نیوکاسل (سویه لاسوتا)+ برونشیت عفونی (سویه H-120) تولید شده در موسسه رازی می تواند سطوح بالای آنتی بادی اختصاصی علیه این ویروس ها را با یک بار تجویز ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 32
دوره 12، شماره 1، پیاپی 32 بهار وتابستان 95
بهار و تابستان 1395
صفحه 11-19
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 25 مرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 25 مهر 1394