تشخیص مولکولی سروتیپ B/793 ویروس برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی اطراف شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش ویروس شناسی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جنوب کشور- شیراز

2 رشته میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده

بیماری برونشیت عفونی ماکیان، یک بیماری حاد و به شدت واگیر دستگاه تنفسی و ادراری- تناسلی می باشد که منجر به تلفات و خسارات سنگین به صنعت طیور کشور می گردد. به منظور بررسی بیماری برونشیت در گله های گوشتی مرغداریهای دارای علائم تنفسی اطراف شیراز، از 30 واحد مرغداری گوشتی مختلف، نمونه های بافت نای و ریه از جوجه ها اخذ و با رعایت زنجیره سرما به آزمایشگاه منتقل شد. پس از آماده سازی و تزریق نمونه ها به تخم مرغ جنین دار SPF ، با استفاده از تست هماگلوتیناسیون برای ویروس های نیوکاسل و آنفلوانزا ارزیابی شدند. RNA ویروس با استفاده کیت تخلیص RNA از مایع آلانتوئیک استخراج شد و با استفاده از پرایمر عمومی، ویروس برونشیت عفونی به روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و با روش nested-PCR سروتیپ ماساچوست و B/793 شناسایی گردیدند. از مجموع نمونه های 30 واحد مرغداری بررسی شده در این مطالعه، 6 واحد آن آلوده به برونشیت عفونی طیور بود که در واکنش nested-PCR ، 4 مورد از نظر سروتیپ B/793 مثبت بودند. در واحدهای مورد بررسی واکسن B/793 مصرف نشده بود. لذا با توجه به حضور سروتیپ B/793 در مرغداریهای گوشتی، استفاده از واکسن این سروتیپ، لازم به نظر می رسد

کلیدواژه‌ها