تشخیص آنتی‌بادی ضد ویروس آنفلوانزای A (H1N1 ، H3N2) در گاو و گاومیش در کشتارگاه اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز + دانشیار گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ز تعداد 100 رأس گاو و 100 رأس گاومیش به صورت تصادفی در کشتارگاه شهر اهواز خون‌گیری به عمل آمد. پس از 10 دقیقه سانتریفوژ با دور 3000 در دقیقه، سرم‌ها جدا و تا زمان انجام آزمایش در دمای 20- درجه سانتی‌گراد ذخیره گردیدند. جهت مشخص ساختن پاسخ سرولوژیک به سروتیپ‌های H1N1 و H3N2 ویروس آنفلوانزای تیپ A، ابتدا تمام سرم‌ها با کائولین تحت درمان قرار‌گرفتند، سپس آزمایش مهار هماگلوتیناسیون بر روی آن‌ها انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 87 درصد از گاوها (نر: 5/83% ، ماده: 9/93%) و 75 درصد از گاومیش‌ها (نر: 6/68% ، ماده: 1/86%) از نظر سروتیپ H3N2 مثبت بودند. 21 درصد از گاوها (نر: 9/14% ، ماده: 3/33%) و 27 درصد از گاومیش‌ها (نر: 8/21% ، ماده: 1/36%) از نظر سروتیپ H1N1 مثبت بودند. همچنین مشخص شد که 21 درصد از گاوها (نر: 9/14% ، ماده: 3/33%) و 27 درصد از گاومیش‌ها (نر: 8/21% ، ماده: 1/36%) دارای آنتی‌بادی بر علیه هر دو سروتیپ H1N1 و H3N2 بودند. در مجموع 13 درصد از گاوها و 25 درصد از گاومیش‌ها در تست HI منفی تشخیص داده شدند. یافته‌های این مطالعه برای اولین بار مشخص ساخت که سروتیپ‌های H1N1 و H3N2 ویروس آنفلوانزا پتانسیل آلوده ساختن جمعیت گاو و گاومیش را در ایران دارا می‌باشد لذا باید تحقیقاتی در خصوص چهره بالینی و اهمیت اقتصادی آلودگی با ویروس آنفلوانزای تیپ A در گاو و گاومیش صورت پذیرد

کلیدواژه‌ها