بررسی سرمی و ردیابی کوکسیلا بورنتی در گاوهای شیری ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز به روش الایزا و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه عاوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش‌آموخته دکتری حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تب کیو یک بیماری زئونوز و عامل آن کوکسیلا بورنتی است. حیوانات اهلی مهمترین مخزن کوکسیلا هستند و از طریق شیر، ادرار، مدفوع و ترشحات تولید مثلی آن را دفع می­کنند. آلودگی انسان و حیوانات عمدتاً از طریق استنشاق آئروسل­ها می­باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع کوکسیلا بورنتی در شیر و سرم گاوهای شیری ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران و همچنین ارتباط آن با تعیین کننده­های میزبانی و مدیریتی می­باشد. در این تحقیق نمونه­های خون و شیر 86 رأس گاو شیری جمع آوری گردید و سرم­های تهیه شده به روش الایزا از نظر حضور آنتی­بادی علیه کوکسیلا بورنتی و نمونه­های شیر به روش واکنش زنجیره­ای پلی­مراز از نظر حضور کوکسیلا بورنتی آزمایش شدند. شیوع کوکسیلا بورنتی در شیر و سرم به ترتیب 65/4% و 49/3% بود. رگرسیون لاجستیک تک متغیره نشان داد شانس آلودگی(نسبت شانس 17/1 و فاصله اطمینان 95% 52/1- 89/0) با افزایش سن افزایش می­یابد (05/0<P) و سن 4/3% از تغییرات آلودگی را توجیه می­کرد. شانس آلودگی گاوهای صنعتی 81/2 برابر نژاد بومی (فاصله اطمینان 95% 02/15- 53/0) بود (05/0<P) و مدیریت 1/4% از تغییرات آلودگی را توجیه می­کرد. وضعیت باروری 8/3% از تغییرات آلودگی را توجیه می­کرد و شانس آلودگی گاوهای نابارور 16/3 برابر گاوهای بارور (فاصله اطمینان 95% 37/28-35/0) بود (05/0<P). مطالعه حاضر وجود کوکسیلا بورنتی در شیر گاوها و ارتباط آن با ناباروری گاوها را اثبات نمود و بایستی اقدامات لازم جهت کنترل و پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها