شناسایی ژن عامل تورم و مرگ سلول (cdt) در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از کلی باسیلوز تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

2 بخش میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل( cdt) ﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰای ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ، اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ آﻟﺒﺮﺗﯽ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﭙﯿﻠﻮﺑﺎﮐﺘﺮ و ﺷﯿﮕﻼ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﯾﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری و ﺳﭙﺘﯽ ﺳﻤﯽ در اﻧﺴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻧﺴﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی آن، ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ دراﯾﺮان ، ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ژن در اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮز ﻃﯿﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر246 ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮز و 54 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮐﻠﻮاک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ از ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﻀﻮر ژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﺑﺎ روش ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﻨﻬﺎ62/1 درﺻﺪ  از ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮز واﺟﺪ اﯾﻦ ژن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ .درحالیکه در هیچ یک از سویه های مدفوعی ژن عامل این توکسین مشاهده نگردید. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﮐﻢ اﯾﻦ ژن در ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻃﯿﻮر ﻣﯿﺘﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ  باکتری اﺷﺮﯾﺸﯿﺎ ﮐﻠﯽ  نقش ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮی ندارد. اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﻃﯿﻮرﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﭙﯿﻠﻮﺑﺎﮐﺘﺮدوراز اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

کلیدواژه‌ها