شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون برخی گونه های استافیلوکوکوس در سگ های به ظاهر سالم ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی مولکولی و بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس  و استافیلوکوکوس اورئوس در سگ های  به ظاهر سالم ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی اهواز بود. سواب های بینی از تعداد 143 سگ ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز گرفته شد و پس از کشت باکتریهای جدا شده با استفاده از روش های روتین تعیین هویت باکتریها و روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه تعیین هویت گردید. نتایج تشخیص با استفاده از روش های بیوشیمیایی نشان داد، تعداد 13جدایه استافیلوکوکی(19/40درصد) ، استافیلوکوکوس اورئوس بودند ولی در مورد بقیه جدایه(54 جدایه دیگر) تشخیص قطعی امکان پذیر نبود. نتایج آزمون PCR دوگانه با استفاده از تکثیر ژن ترمونوکلئاز(nuc) برای گونه های استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس و استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد، از تعداد 67 جدایه کوآگولاز مثبت استافیلوکوکوس، 13 جدایه (19/40درصد) استافیلوکوکوس اورئوس و 54 جدایه (80/59 درصد) استافیلوکوکوس‌سوداینترمدیوس بودند. تعداد 7 سگ (10/44%) آلودگی همزمان به استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس داشتند. با توجه به شیوع نسبتا بالای استافیلوکوکوس‌های کوآگولاز مثبت و بویژه استافیلوکوکوس سوداینترمدیوس در سگ و احتمال انتقال آنها به صاحبان آنها، رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با این حیوانات از طرف صاحبان آنها ضروری به نظر می رسد.                                                           

کلیدواژه‌ها