کلونینگ و بیان ژن VP3 ویروس بیماری بورس عفونی دراشرشیاکولی و تخلیص پروتئین VP3 نوترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بیماری بورس عفونی یا گامبورو ، یکی از بیماری­های ویروسی بسیار واگیر طیور است که در صنعت طیور در سراسر جهان باعث زیان­های اقتصادی می­شود. از آنجاییکه که پس از عفونت با ویروس بیماری بورس عفونی (IBDV) اولین        آنتی­بادی­ها بر ضد پروتئین ساختمانی VP3 تولید می­شوند، این پروتئین آنتی  ژن مناسبی برای استفاده در الیزا میباشد. باتوجه به دشوار بودن تهیه VP3           طبیعی از IBDV یا سلول های آلوده به ویروس، VP3 نوترکیب بیان شده در  اشرشیاکولی می تواند آنتی­ژن مطلوبی برای این منظور محسوب شود. مطالعه حاضر با هدف کلونینگ ژنVP3  سویه ویروس واکسن D78 در پلاسمید pMal-C2X (یک پلاسمید بیانی پروکاریوتی) و بیان و خالص سازی پروتئین نوترکیب انجام گردید. بنابر این ژن VP3 با آزمایش RT-PCR تکثیر داده شده و پس از هضم با آنزیم های محدودگر مناسب در پلاسمید pMal-C2X کلون گردید. پس از       تعیین توالی و اطمینان از کلونینگ موفق این ژن، بیان پروتئین نوترکیب با        آزمایش SDS-PAGE تایید گردید. در ادامه پروتئین نوترکیب با استفاده از ستون کروماتوگرافی حاوی رزین  آمیلوز خالص ­شد. بررسی واکنش پروتئین VP3 نوترکیب در آزمایش ایمونوبلاتینگ نشان داد که پروتئین تولید شده از نظر آنتی ژنی فعال می باشد. با توجه به راندمان بالای تولید در این سیستم، پروتئین بیان شده کاندیدای مناسبی برای طراحی آزمایش الیزا و سنجش تیتر آنتی بادی علیه ویروس بیماری بورس عفونی می باشد.

کلیدواژه‌ها