بررسی مولکولی فاکتورهای ویرولانس پاستورلا مولتوسیداهای جدا شده از طیور در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی تهران+/ موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- کرج

2 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی کرج

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج

چکیده

استورلا مولتوسیدا باکتری گرم منفی، غیرمتحرک، کوکوباسیل حساس به پنی سیلین متعلق به خانواده پاستورلاسه است که می تواند باعث یک عفونت مشترک بین انسان و دام شود همچنین عامل بیماری های مهمی از جمله: وبای مرغان در پرندگان اهلی و وحشی، رینیت آتروفیک در خوک، پنومونی یا بیماری تنفسی در گاو و گوسفند، سپتی سمی هموراژیک در گاو و گاومیش و بیماری خرناس در خرگوش می باشد. گونه هایی که به طور معمول وبای مرغان را در مرغ ایجاد می کند به سروتیپ های ( A:3 , A:1 یا  A:4) تعلق دارد. در این مطالعه بر روی سی جدایه از پاستورلا مولتوسیدا  جدا شده از طیور تست های باکتری شناسی و بیوشیمیایی بر اساس روش کلاسیک انجام گرفت. در این تحقیق جدایه های پاستورلا مولتوسیدای طیور ایران از نظر حضور ژن عوامل ویرولانس کپسول، ompH، فیمبریه و عوامل چسبندگی شامل ژن های ptfA ، pfhA، tadD،hsf-1،   fimAو   toxAمورد بررسی قرار گرفتند. تمام جدایه های آزمایش شده به روش PM-PCR با استفاده از پرایمر  KMT1به عنوان پاستورلا مولتوسیدا مورد تأیید مولکولی قرار گرفتند و با روش  CAP-PCR تیپ کپسولی آن ها در گروه A قرار گرفت. همه جدایه ها (100%)  حاوی ژن های ompH، ptfA،pfhA ، hsf-1 و fimA بودند، پانزده  جدایه (50%) حاوی ژن tad D و 70% واجد ژن toxA شناخته شدند. همچنین الگوی حساسیت جدایه های مذکور نسبت به 9 آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفت که حساسیت نسبی و کامل در نمونه ها مشاهده گردید. دو جدایه (33/3%) به آنتی بیوتیک های فلومکوئین و نالیدیکسیک اسید مقاوم بودند. حساسیت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین، آمپی سیلین، لینکوسپکتین، فلورفنیکول، تایلوزین و تیامولین 100% و کامل بود. حساسیت به آنتی بیوتیک های فلومکوئین، انروفلوکساسین 6/96% و نالیدیکسیک اسید 80% مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جدایه های طیوری پاستورلا مولتوسیدای ایران حاوی ژن های مهم ویرولانس شناخته شده برای این باکتری می باشند که نشان دهنده توانمندی بیماری زایی جدایه ها در پرندگان می باشد.                                    

کلیدواژه‌ها