مطالعه تاثیر درجه حرارت و pH بررفتار رشد استرپتوکوکس اینیایی(Streptococcus iniae)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت وبیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت وبیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 مرکز پژوهشی فناوری نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه فیزیولوژی میکروارگانیزمها نظیر باکتریهای بیماری زا و رفتار رشد آنهادر برابرعوامل محیطی نه تنها به جنبه های پیشگیری  وکنترل بیماریهای حاصله کمک می نماید بلکه از این طریق می توان به ایجادشرایط بهینه برای تولید محصولات بیولوژی مانند واکسن ها دسترسی یافت.در این مطالعه اثرات درجه حرارت وpH بر رفتار رشد استرپتوکوکوس اینیاِیی یکی ازعوامل استرپتوکوکوزیس در ماهیان بررسی گردید. آزمایش ها در درجه حرارت هایC°35و C°30و C°25 وpH های آغازین 5/8 و 7 و 5/5انجام شد. مقایسه رگرسیون خطی بدست آمده از این آزمایش ها نشان داد که در pH خنثی(7) بیشترین رشد در درجه حرارت C°35و در pH های آغازین( 5/8 و 5/5) در درجه حرارت C°  30 بود وکمترین میزان رشد در درجه حرات C° 25 و pH آغازین 5/5 بدست آمد.مطالعه آماری نشان دادکه تأثیر pH بر رشد باکتری بیشتر از درجه حرارت بوده است. تفاوت معنی داری در رفتار رشد باکتری در درجه حرارت های مختلف درpH 5/5 (05/0> P) دیده شد.درجه حرارت C°30و pH آغازین 5/8 منجر به بیشترین میزان زیست توده باکتری  گردید. نتایج این مطالعه نشان دادکه در طی 24 ساعت کشت باکتری بیشترین میزان تعداد سلول های زنده  (Cfuml-1 )109×3/1، زیست توده باکتری برابر(g/L) 08/1، میزان لاکتات تولید شده برابر (g/L)87/1، ضریب بازده گلوگزبرابر (g.g-1)438 y×/s=./ ،بیشرین سرعت رشد ویژه در مرحله رشد لگاریتمی برابر (1-h )35/0=μ وکمترین میزان گلوگزباقیمانده برابر (g/L) 0018/.وکوتاهترین زمان تقسیم باکتری(h)  88/1 اندازه گیری شد. این یافته ها نشان دادکه استرپتوکوکوس اینیایی در شرایط   بسته و درجه حرارت C°30 و pH آغازین 5/8 از رشد بهتری برخوردار است.                                                        

کلیدواژه‌ها