مطالعه اثر ضدمیکروبی برخی از عصاره های گیاهی روی رشد اشریشیاکلی جداشده از موارد کلی باسیلوز طیور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

2 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد شهر کرد

کلیدواژه‌ها