مطالعه ارتباط بین ایمنی هومورال با دفع اووسیست در جوجه های آلوده به ایمریا و بررسی اثر درمان با سالینومایسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصصی انگل شناسی-دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 بخش انگل شناسی - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات