مقایسه روش های تشخیص سرولوژیکی تک یاخته نئوسپورا کانینوم در گاومیش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه پاتوبیولوژی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانش آموخته دکتری حرفه ای- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهوار

کلیدواژه‌ها