بررسی شیوع جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین در نمونه‌های مخازن جمع آوری شیر در شهر ماکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

گروه میکروبیولوژی - دانشکده کشاورزی و علوم صنایع غذایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

کلیدواژه‌ها

موضوعات