بررسی تاثیر مستقیم نانوذره اکسید منیزیوم روی ویروس تب برفکی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی - دانشکده علوم- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 میکروبیولوژی- گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه شهید چمران اهواز

4 میکروبیولوژی - گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات