مطالعه عوامل خطر شیوع استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس در مزارع قزل آلای رنگین کمان استان های فارس و لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت وبیماری های آبزیان- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

5 اداره کل سازمان دامپزشکی استان لرستان

کلیدواژه‌ها