خالص‌سازی آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر و بررسی اثرات آن برعلیه باکتری های سودوموناس آئروجینوزا و کلستریدیوم سپتیکوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه شمال شرق , دانشگاه پیام نور , موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق

2 گروه بیوشیمی- دانشگاه پیام نور خراسان رضوی- مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات