اثر افزودن نانوذرات اکسید مس و الیگوساکارید مانان به جیره ‌ی جوجه های گوشتی بر فلور میکربی روده و وزن اندام های درونی بدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

2 بخش علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

3 بخش بهداشت و کنترل مواد غذایی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شیراز

4 بخش علوم دامی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه شیراز

5 بخش علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی -دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن نانوذرات اکسید مس و الیگوساکارید مانان به جیره‌ی‌ جوجه‌های گوشتی بر فلور میکربی روده و وزن اندام‌های درونی بدن طراحی شد. 160 قطعه جوجه‌ی گوشتی از سویه‌ی تجاری کاب 500 در سن 14 روزگی به صورت تصادفی در چهار تیمار قرار گرفتند. به ازای هر تیمار چهار تکرار و در هر تکرار ده قطعه جوجه‌ی گوشتی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سطح‌های صفر و mg/kg 100 از نانو مس و سطح‌های صفر و 1 g/kg از مکمل الیگوساکارید مانان بود. برای اندازه گیری جمعیت فلور میکربی روده از محتویات کلواک پرنده‌ها نمونه‌برداری شد. جداسازی اندام های داخلی بدن در پایان آزمایش (روز42 پرورش) انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد، الیگوساکارید مانان اثر معنی داری بر جمعیت باکتری‌های دستگاه گوارش نداشت. مکمل نانومس به طور معنی داری جمعیت خانواده‌ی انتروباکتریاسه را در کلواک کاهش داد (05/0 P<)، اما بر جمعیت باکتری‌های تولید کننده‌ی لاکتیک اسید اثر معنی‌داری نشان نداد. وزن اندام‌های درونی بدن، وزن نهایی بدن و نیز چربی شکمی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0 P>).

کلیدواژه‌ها