جداسازی و شناسایی گونه‌های انتروکوکوس جداشده از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی بهداشت مواد غذایی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم و صنایع غذایی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه فردوسی مشهد

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه مشهد , دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه علوم و صنایع غذایی -دانشکده دامپزشکی -دانشگاه فردوسی مشهد

5 گروه علوم صنایع غذایی - دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها