جداسازی و شناسایی عامل بیماری نیوکاسل از مزارع پرورش ماکیان گوشتی استان خوزستان

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه پاتو بیولوژی -دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دستیار تخصصی بهداشت و بیماری های طیور- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها