تعیین الگوهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در اشریشیا کلی جدا شده از جوجه‌های گوشتی سالم و مبتلا به کلی‌سپتی‌سمی در اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه پاتو بیولوژی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

5 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها