بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گوسفندان استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه علوم پایه - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه پاتو بیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها