بررسی کوکسیلا بورنتی به عنوان یکی از عوامل عفونی سقط جنین در نشخوارکنندگان کوچک با روش PCRدر استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلیدواژه‌ها