جستجوی پادتن اختصاصی ضدلپتوسپیرا در زلالیه چشم و ارتباط آن با عیار سرمی در اسب های نر مورد استفاده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- واحد تبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

3 آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

4 گروه پاتو بیولوژی-دانشکده دامپزشکی- واحد تبریز- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کلیدواژه‌ها