جداسازی عوامل قارچی بیماری زای زنبور عسل در استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان , مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان , مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

2 گروه بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات- آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

3 کارشناس بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات- آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

کلیدواژه‌ها