اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز بر فلور میکربی روده و ویژگیهای دستگاه گوارش مرغ های تخم‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان مکمل شده با آنزیم پروتئاز بر فلور میکربی روده، پی اچ محتویات سنگدان و روده­کور و صفات اندام های درونی بدن در مرغ های تخم­گذار می­باشد. مجموعا، 120 قطعه مرغ تخم­گذار سویه بونز وایت از سن 77 تا 86 هفتگی مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش فوق شامل 6 تیمار، 5 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار است. این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی و بصورت آزمایش فاکتوریل 2×3 (سطوح صفر، 45 و 90 درصد جایگزینی کنجاله آفتابگردان با کنجاله سویا) و آنزیم پروتئاز (صفر و 200 گرم در تن) انجام شد. جهت بررسی فلور میکربی (باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک و اشریشیاکلی) از محتویات روده کور پرنده­ها در سن 86 هفتگی نمونه برداری شد. سپس پی اچ محتویات سنگدان و روده کور و صفات اندام­های درونی بدن اندازه­گیری شدند. جمعیت باکتری­های تولید کننده اسید لاکتیک و اشریشیاکلی و پی اچ سنگدان و روده کور تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>). سطح 45 درصد جایگزینی کنجاله آفتابگردان در جیره، طول دئودنوم را بطور معنی­داری نسبت به سایر تیمارها افزایش داد (05/0P<). سطوح 45 و 90 درصد جایگزینی کنجاله آفتابگردان، وزن سنگدان را بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند (05/0P<). بطور کلی، نتایج نشان داد که جایگزینی کنجاله آفتابگردان به جای کنجاله سویا و آنزیم پروتئاز هیچگونه اثر معنی­داری بر جمعیت میکربی روده کور و پی­اچ دستگاه گوارش نداشت ولی افزایش سطح کنجاله آفتابگردان در جیره، طول دئودنوم و وزن سنگدان مرغ­های تخم­گذار را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1. میرزایی گودرزی، س.، برجی زاده، ف.، ساکی، ع.1.، علیپور، د. و زمانی، پ. (1395). اثر سطوح مختلف کنجاله آفتابگردان و آنزیم پروتئاز بر صفات عملکردی و ریخت شناسی روده باریک در مرغ های تخم گذار. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 111، صفحات 176-163.
2. Amerah, A.M., Ravindran, V., Lentle, R.G. (2009). Influence of insoluble fibre and whole wheat inclusion on the performance, digestive tract development and ileal microbiota profile of broiler chickens. British Poultry Science 50: 366375.
3. AOAC. (2000). Official Methods of Analysis of the AOAC. 17th Edition. AOAC Int, Gaithersburg, MD.
4. Bach Knudsen, K.E. (2001). The nutritional significance of “dietary fibre” analysis. Animal Feed Science and Technology 90: 320.
5. Bearse, G.E., Miller, V.L., McClary, C.F. )1940(. The cannibalism preventing properties of the
fiber fraction of oat hulls. Poultry Science 18: 210-214.                                           
6. Bovans White Management Guide. (2012). Centurion poultry, Inc. (CPI). North American Edition.
7. González-Alvarado, J.M., Jiménez-Moreno, E., Valencia, D.G., Lázaro, R., Mateos, G.G. (2008). Effects of fiber source and heat processing of the cereal on the development and pH of the gastrointestinal tract of broilers fed diets based on corn or rice. Poultry Science 87: 17791795.
8. Hetland, H., Svihus, B., Krogdalhl, Å. (2003). Effects of oat hulls and wood shaving on digestion in broilers and layers fed diets based on whole or ground wheat. British Poultry Science 44: 275282.
9. Hetland, H., Svihus, B., Choct, M. (2005). Role of insoluble fiber on gizzard activity in layers.
Journal of Applied Poultry Research 14: 3846.
10. Jiménez-Moreno, E., Gonzalez-Alvarado, J.M., de Coca-Sinova, A., Lazaro, R., Mateos, G.G. (2009). Effects of source of fiber on the development and pH of the gastrointestinal tract of broilers. Animal Feed Science and Technology 154: 93-101.
11. Jiménez-Moreno, E., González-Alvarado, J.M., González-Sanchez, D., Lázaro, R., Mateos, G.G. (2010). Effects of type and particle size of dietary fiber on growth performance and digestive traits of broilers from 1 to 21 days of age. Poultry Science 89: 2197-2212.
12. Kalmendal, R., Elwinger, K., Holm, L., Tauson, R. (2011). High-fiber sunflower cake affects small intestinal digestion and health in broiler chickens. British Poultry Science 52(1): 86-96.
13. Khan, S.H., Sardar, R., Siddiqe, B. (2006). Influence of enzymes on performance of broilers fed sunflower- corn based diets. Pakistan Veterinary Journal 26(3): 109-114.
14. Leeson, S., Summers, J.D. (2001). Nutrition of the Chicken. Univ. Books, Guelph, Canada.
15. Nasiri Moghadam, H., Salari, S., Arshami, J., Golian, A., Maleki, M. (2012). Evaluation the nutritional value of sunflower meal and its effect on performance, digestive enzyme activity, organ weight, and histological alterations of the intestinal villi of broiler chickens. Poultry Science 21: 293-304.
16. Pang, Y., Applegate, T.J. (2007). Effects of dietary copper supplementation and copper source on digesta pH, calcium, zinc and copper complex size in the gastrointestinal tract of the broiler chicken. Poultry Science 86: 531-537.
17. Rose, R.J., Coit, R.N., Sell, J.L. (1972). Sunflower seed meal as a replacement for soybean meal protein in laying hen rations. Poultry Science 51: 960-970.
18. Sakata, T. (1987). Stimulatory effect of short-chain fatty acids on epithelial cell proliferation in the rat intestine: A possible explanation for trophic effects of fermentable fiber, gut microbes and luminal trophic factors. British Journal Nutrition 58: 95-103.
19. SAS Institute. (2004). SAS User’s Guide: Statistics. SAS Institute Inc.
20. Senkoylu, N., Dale, N. (1999). Sunflower meal in poultry diets: a review. World, s Poultry Science Journal 55(6): 153-174.
21. Shi, S.R., Lu, J., Tong, H.B., Zou, J.M., Wang, K.H. (2012). Effects of graded replacement of soybean meal by sunflower seed meal in laying hen diets on hen performance, egg quality, egg fatty acid composition, and cholesterol content. Journal of Applied Poultry Research 21: 367-374.
22. Walugembe, M., Hsieh, J.C.F., Koszewski, N.J., Lamont, S.J., Persia, M.E., Rothschild, M.F. (2015). Effects of dietary fiber on cecal short-chain fatty acid and cecal microbiota of broiler and laying-hen chicks. Poultry Science 94:2351-2359.
23. Wang, X., Peebles, E.D., Morgan, T.W., Harkess, R.L., Zhai, W. (2015). Protein source and nutrient density in the diets of male broilers from 8 to 21 d of age: Effects on small intestine morphology. Poultry Science 94(1): 61-67.