مقایسه کیفیت بهداشتی محصولات عمل آوری شده به روش صنعتی و نیمه صنعتی در کشتارگاه طیور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

این مطالعه جهت مقایسه کنترل کیفی و بهداشتی 50 نمونه (25 نمونه از هر خط) از قطعات گوشت مرغ کشتار شده به روش  صنعتی و نیمه صنعتی صورت گرفته است. دست کارگر در خط کشتار صنعتی نقشی ندارد، امعاء و احشاء بطور اتوماتیک جدا          می شوند و سرد کردن لاشه ها با استفاده از هوای سرد صورت می گیرد اما در خط کشتار نیمه صنعتی دست کارگر در فرآیند دخیل می باشد و دمای لاشه ها را با غوطه ور شدن در آب یخ کاهش می دهند. نتایج بررسی کیفیت بهداشتی نمونه ها با آزمایشات باکتریایی تعیین شمارش کل باکتریها به روش پورپلیت، شمارش کلیفرم مدفوعی به روش تعیین حداکثر تعداد احتمالی باکتری آلوده کننده (MPN) و جداسازی اشریشیاکلی، سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس، کمپیلوباکتر، لیستریا و ویبریو نشان داد که شمارش کل باکتریایی %8 نمونه های خط کشتار صنعتی و %12 نیمه صنعتی بالاتر از حد استاندارد می باشد. آلودگی به کلیفرم در %24 نمونه های خط کشتار نیمه صنعتی بیش از حد استاندارد بود. نمونه های خط کشتار صنعتی به کلیفرم مدفوعی و اشریشیا_ کولی آلوده نبودند اما %44 و %52 نمونه های خط کشتار نیمه صنعتی بترتیب به کلیفرم مدفوعی و اشریشیا کولی آلوده بودند. استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های خط کشتار صنعتی جدا نشد در حالیکه آلودگی  %8 نمونه های خط کشتار نیمه صنعتی به این باکتری بیش از حد استاندارد بودند. باکتری های لیستریا، کمپیلو باکتر و ویبریو  از نمونه های هر دو خط کشتار جدا نشدند. کیفیت ظاهری بهتر، بار باکتریایی پایین تر و عدم آلودگی نمونه های قطعات گوشت مرغ کشتار شده به روش صنعتی به برخی از میکروارگانیسم های بیماری زا در این مطالعه را می توان از دلایل ارجحیت استفاده از این روش در کشتارگاه های طیور برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- بختیاری، ر. ایزدپور، ف. خلیفه، ق.م. روحانی رانکوهی، س. ز. نوروزبابایی، ح. کفاشی، ت. فاضلی، س.پ. کامکار، آ. مقایسه میزان شیوع آلودگی میکروبی گوشت های قرمز و مرغ بسته بندی شده و غیر بسته بندی در خرده فروشی های و فروشگاه های زنجیره ای جنوب شهر تهران. (1386). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، شماره 15(1) صفحات43-35.

2- پیرزمانی، و. (1368). قارچ های آلوده کننده جیره های غذایی جمع آوری شده از دامداری ها و مراکز تولید خوراک دام اطراف تهران. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره 3(4).

3- خواجه نصیری، ش.، همکاران استاندارد ملی ایران. )1386). استاندارد شماره 2518،مرغ منجمد، ویژگیهاوروشهایآزمون، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، صفحه 5 و 6.

4- رحیمی فرد، ن.، همکاران استاندارد ملی ایران. (1379). ملی ایران شماره2946، میکروبیولوژیموادغذاییوخوراکدام،روشجستجوو شمارشاشریشیاکلیبااستفادهازروشبیشترینتعداد احتمالی، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تجدیدنظر دوم.

5- رحیمی فرد، ن.، همکاران استاندارد ملی ایران. (1381)،استاندارد  ملی ایران شماره3-6806، میکروبیولوژی موادغذایی وخوراک دام روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و سایر گونه ها) قسمت سوم : جستجو،شناسایی وشمارش به شیوه محتملترینتعداد (MPN) برایتعدادکممیکروارگانیسم، چاپ اول

6- رضویلر، و. (1381). میکروبهای بیماری زا در مواد غذایی واپیدمیولوژی مسمومیتهای غذایی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، صفحه های 150-1.

7- صدرزاده، پ.، همکاران استاندارد ملی ایران. (1360). استاندارد  ملی ایران شماره 356، آماده کردن نمونه های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم های مختلف،انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تجدید نظر اول، چاپ دهم.

8- کریم ، گ. (1378). آزمونهای میکروبی مواد غذایی. موسسه انتشارات و چاپ دانشکده تهران، صفحه های 36 تا 69.

9- مرتضوی، ع.، کاشانی نژاد، م. (1379). میکروبیولوژی مواد غذایی،(ترجمه).  فریزیر، و.، وستهوف، د.، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، صفحه های 15 -32، 84 -65،  517 – 606.

10- نظری نیا، ع.، همکاران استاندارد ملی ایران. (1381). استاندارد  ملی ایران شماره 1810، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام، روش جستجوی سالمونلا در مواد غذایی، انتشارات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تجدید نظر سوم.

11- Akond, M. A., Alam, S., Hasan, S., Shirin, M. (2004).Distribution of Vibrio Cholerae and its antibiotic resistance in the samples from poultry and poultry environment of Bangladesh. Advances in environmental Biology, Vol. 3 (1), Pages: 25-32, 2009.

12- Al-Dughaym A., altabari, M.H. (2002).Safety and quality of chicken products  .Faculty of Veterinary medicine and animal resources, King Faisal University, Saudi Arabia.

13- Blaiotta, P.O., Bucci, F., Anastasio, M., Aponte, M., Villani, F. (2006).

Staphylococcus aureus and Staphylococcal Entrotoxin A in Breaded chicken products: Detection and behavior during the cooking process. Environmental Microbiology, Vol.72, No.11, Page: 7057-7062.

14- Bertolatti, D., Hannelly, T., Bishop, M., Marendoli, M., Staphylococcus aureus in Western Australian poultry, International Journal of Environment Health Research, vol. 6(4), Pages: 277-287.

15- Elzbieta G., Daczkowska, K. (2008). Campylobacters on processed broiler carcasses in the annual cycle, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol.52, 2008, Pages: 97-102.

16- Kosek-Paszkowska K., Bania J. (2005). Occurrence of Listeria spp. In raw Poultry and Products. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, Vol.49, Pages: 219-222.

17- Myint, M. S. (2004). Epidemiology of Salmonella Contamination of poultry meat products: knowledge gaps in the farm to store products. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor.

18- Reuben A., Treminio H., Arias María L., Villalobos L. (2002). Isolation of Escherichia coli O157:H7 from Costa Rican food. Revista Biomedica, Vol.13: Pages 273-276.