خصوصیات فیلوژنتیکی ویروس کمخونی عفونی جوجه یافت شده در جوجه های گوشتی استان چهار محال و بختیاری، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

3 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

ویروس عامل کمخونی عفونی جوجه موجب کمخونی شدید، آتروفی تیموس، بورس، طحال، مغز استخوان، سرکوب ایمنی و افزایش حساسیت نسبت به سایر عوامل بیماریزا می‌شود. عفونت تحت بالینی با این ویروس موجب بروز خسارت اقتصادی فراوانی در گله های جوجه گوشتی می‌شود. راه های تشخیص این بیماری شامل جداسازی ویروس در کشت سلول، جستجوی ژنوم این ویروس با آزمایش PCR ، و آزمایش‌های سرولوژی است. اهداف مطالعه حاضر جستجو و تعیین توالی بخشی از  ژنوم ویروس کمخونی عفونی توسط آزمایش PCR و روش تعیین توالی مستقیم بود. 77 نمونه کبد جوجه متعلق به 8 مرغداری مختلف اطراف شهرکرد در استان چهار محال و بختیاری مورد آزمایش PCR  قرار گرفت. از این تعداد 19 نمونه  متعلق به 4 مرغداری مختلف مثبت بودند. شباهت توالی نوکلئوتیدی 4 نمونه مثبت از محصولات PCR  از  مرغداری های مذکور 100% بود. توالی نوکلئوتیدی موارد مثبت بیشترین شباهت را با جدایه های هند، مالزی، آلمان و چین نشان دادند. با توجه به شباهت فیلوژنتیک به نظر می رسد که جدایه شهرکرد و هاریانا و ماهاراشترا خاستگاه یکسانی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. عمادی، آ (1382)، جستجوی ژنوم ویروس کم خونی عفونی جوجه (CIAV) به روش PCR  در جوجه‌های گوشتی استان چهار محال و بختیاری، پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ،ش،91
 2. فرهودی م, طرقی ر، باسامی م, کیانی زاده م، چرخکار س (1386). عفونت ویروس کم خونی عفونی جوجه ها در گله های گوشتی ایران، نشریه علمى-پژوهشى آرشیو رازی، جلد 62، شماره 1، صفحات 1- 6

 

 1. Bassami, M.R., Berryman, D., Wilcox, G.E., Raidal, S. R. (1998). Psittacine beak and feather disease virus nucleotide sequence analysis and its relationship to porcine circovirus plant circoviruses, and chicken anemia virus. Virology 249: 453-459.
 

 1. Bassami, M.R., Hashemitabar, G. (2012). Sequence analysis of VP1 gene of chicken infectious anemia virus circulating in commercial broiler farms of northeast Iran. 3rd International Veterinary Poultry Congress. Mashhad, Iran.
 2. Brentano, L., Mores, N., Wentez, I., Chandratilleke, D., Schat, K. A. (1991). Isolation and identification of chicken anemia agent. Avian Pathology 17: 713-723.
 3. cardona, C.J., Oswald, W.B., Schat, K. A. (2000). Distribution of chicken infectious anemia virus in the reproductive tissues of specific pathogen-free chicken. Journal of general virology 81: 2067-2075.
 4. Daividson‚I.‚ Kedem‚ M., Borochovitz‚ H., Kass‚ N., Ayali‚ G., hamzani‚ E., Perelman‚ B., smith B.,  perk‚ S. (2003). Chicken infectious anemia virus infection in Israeli commectial flock: Amplification ‚clinical signs‚ performance and antibody status‚ Avian Disease 48: 108-118.
 5. Eltahir, Y.M., Qian, K., Jin, W., Wang, P., Qin, A. (2011). Molecular epidemiology of chicken anemia virus in commercial farms in China. Virology Journal 8: 145-152.‏
 6. Felsenstein J. (1985). Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap. Evolution 39:783-791.
 7. Hailemariam, Z., Omar, A.R., Hair-Bejo, M., Giap, T.C. (2008). Detection and characterization of chicken anemia virus from commercial broiler breeder chickens. Virology Journal 5: 128-138‏
 8. Karimi, I., Mahzounieh, M., Bahadoran, S., Azad, F. (2010). Chicken anemia virus infection in broiler chickens in Shahrekord, Iran: Serological, hematological, and histopathological findings. Comparative clinical pathology, 19(1): 63-67.‏
 9. Karpez, U., Barlic D.M., Top, L.I., hoastnic, P., Rojs, O.Z. (2006). Biological and molecular characterization of chicken anemia virus isolates from Slovenia. Avian Disease. 50(1): 69-76.
 10. Kato, A., Fujino, M., Nakamora, T., Ishihsma, A., Otaki, Y. (1995). Gene organization of chicken anemia virus, Journal of Virology 209(2): 480-488.
 11. Kim, H.R., Kwon, Y.K., Bae, Y.C., OEM, J.K., Lee, O.S. (2010). Molecular characterization of chicken infectious anemia viruses detected from breeder and broiler chickens in South Korea. Poultry science, 89(11): 2426-2431.
 12. Mahzounieh, M.‚ Karimi‚ I., Dastjerdi‚ M., Zamani‚ A. (2003). High prevalence of chicken anemia virus infection in shahrekord broiler. 6th international congress of veterinary virology. Saint Malo, France.
 13. Rozypal, T., L, Skeeles, J.K., Dash, G.K. Anderson E.J. Beasly, J.N. (1997). Identification and partial characterization of Arkansas isolates of chicken anemia virus. Avian disease 41: 610-616.
 1.  Schat, K. A., van Santen, V. L. (2008). Chicken Infectious Anemia In: Saif Y.M.‚    Barnes H.J., Glisson J.R., Fadly  A.M., McDougald  L.R., Swayne  D.E. Disease of poultry. 12th edition, Wiley-Blackwell, London: 211-235.
 1. Soine, C., Watson, S.K.  Rybicki, E. Lucio, B.  Nordgren, R.M.  Parrish C.R.  Schat, K. A.  (1993). Determination of the detection limit of the polymerase chain reaction infectious anemia virus. Avian Disease 37: 467-476.
 2. Tamura, K., Nei, M. (1993). Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. Molecular Biology and Evolution 10: 512-526.
 3. Tamura, K., Peterson D., Peterson, N., Stecher, G., Nei M., Kumar, S. (2011). MEGA5: Molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Molecular Biology and Evolution 28: 2731-2739.
 4. Taniguchi, T., Yuasa, N., Maeda, M., Horiachi, T. (1982). Hemato pathological changes in dead and moribund chicks induced by chicken anemia agent. National institute of Animal health 22: 61-66.
 5. Yuasa, N., Taniguchi, T., Yoshida, I. (1979). Isolation and some characteristics of an agent inducing anemia in chicks Avian Disease  23: 366-38  
 6. Yuasa, N., Taniguchi, T., Imada, T.  Hihara, H.  (1983). Distribution of chicken anemia agent (CAA) and detection of neutralizing antibody in chicks experimentally inoculated with CAA.  National institute of Animal health. 23: 78-81.
 7. Zhang, X., Liu, Y., Wu, B., Sun, B., Chen, F., Ji, J., Xie, Q. (2013). Phylogenetic and molecular characterization of chicken anemia virus in southern China from 2011 to 2012. Scientific reports, 3: 3519-3526.