جداسازی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس از جوندگان دامداری‌های آلوده در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش تضمین کیفیت - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات)- کرج

2 رئیس آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریوم بیماری‌زای دام - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات)- کرج

3 رئیس بخش واکسن های باکتریایی هوازی دام - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات)- کرج

4 رئیس تشخیص بخش تحقیق و تهیه توبرکولین، مالئین و یونین - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات)- کرج

5 رئیس مرکز رشد فن آوری - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات)- کرج

6 کارشناس آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریوم بیماری‌زای دام - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج (تات)- کرج

چکیده

گونه‌های مختلف کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل ایجادکننده بیماری سل در انسان و دام می‌باشند. با توجه به زئونوز بودن این پاتوژن ها و وجود گله­های متعدد گاو در جوار شهرها همواره جهت کنترل و پیشگیری از بروز اپیدمی سل در انسان و دام و همچنین انجام بهتر و دقیق­تر برنامه کنترل و مبارزه با این بیماری، می‌بایست مراقبت‌های فعالانه انجام پذیرد. لذا هدف از این تحقیق جداسازی عامل بیماری از گاوهای توبرکولین مثبت و حیواناتی که در گله وجود دارند مانند جوندگان دامداری‌هامی باشد تا مشخص گردد که چه سویه‌ها و گونه‌هایی در کشور در حال گردش می‌باشند. برای رسیدن به این اهداف، می‌بایست عامل پاتوژن مجزا و تعیین هویت گردد. در جریان انجام این تحقیق با همکاری سازمان دامپزشکی استان خوزستان و با استفاده از تست توبرکولین، از تعداد 40 کانون آلوده به سل گاوی 16 نمونه موش از دامداری‌های آلوده به کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شکار شد. تمامی نمونه‌ها مورد کشت باکتریایی در محیط‌های اختصاصی قرار گرفتند و پس ازانکوباسیون (حداقل 8 هفته)، 2 جدایه به دست آمد. به کمک PCRبا استفاده از 16sRNAجنس مایکوباکتریایی جدایه‌ها تائید و سپس با استفاده از قطعه الحاقی IS6110،تعلق جدایه‌ها به اعضاء کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- احمدی م، تدین ک، مصوری ن، فرازی ع ا، ارجمندزادگان م، کشاورز ر، بنی­هاشمی ر، سخاوتی م ، حامدی د، ارم آبادی م، جباری اصل م، قادری ر، حسینی د، دشتی پور ش (1394 ). تعیین ساختار ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش MIRU-VNTR . مجله علمی دانشگاه علومپزشکی گرگان ،بهار 1394 دوره 17 شماره 1

2- ارم آبادی م، تدین ک، مصوری ن، کشاورز ر،بنی‌هاشمی ر، قادری ر، سخاوتی م، احمدی م، ارم آبادی پ، خداوردی داریان ا،یاحقی ع و میرشرف‌الدینی ه.س(1392). تعیین هویت اعضای کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش‌های مولکولی ، مجله علوم آزمایشگاهی، دوره7 ، شماره 5، ویژه‌نامه باکتری‌شناسی، ص 15-9.

3- اکبرین ح ، باهنر ع، بکایی س، مصوری ن ، رحیمی­فروشان ع ، شریفی ح،  ماکنعلی ع ص ، رکنی ن، مرحمتی­خامنه ب ، برومندفر س (1393).عوامل موثربرآلودگی گاوداری های شیری تحت پوشش آزمون غربالگری توبرکولین به سل گاوی:مطالعه مورد-شاهدی در سطح گله. مجله تخصص اپیدمیولوژی ایران،1393،دوره 10،شماره 3،صفحات24-15

4- A. Kiper, S.J.Burthe,U.Hetzel,M.AboRokia, S.Telfer, X.Lambin,R.j.Birtles, M.Begon, and M.Bennett.

(2013).Mycobacterium microti Tuberculosis in Its Maintenance Host,the field Vole (microtusagrestis)

(2014).Veterinary pathology, 51: 903-914.

5- Costello E., O'Grady D., Flynn O., O'Brien R., Rogers M., Quigley F., Egan J. & Griffin I.

(1999). Study of restriction fragment length polymorphism analysis and spoligotyping for epidemiological investigation of Mycobacterium bovis infection. Journal of Clinical Microbiology 3: 3217-3222.

6- De Kantor I.N., Ambroggi M., Poggi S., Morcillo N., DaSilvaTelles M.A., Osorio Riberio M., Garzon V. (2008). Human Mycobacteriumbovis infection in ten Latin American countries. Tuberculosis 88: 365-8

7- Eregat S., Nasereddin A., Levin H., Azmi K., Jawabreh A., Greenblatt Ch., Abdeen Z., Kahila G. (2013). First-Time Detection of Mycobacterium bovisin Livestock Tissues and Milk in West Bank,

Palestinian Territories. PLOS Neglected Tropical Diseases 7: 2417

8- KavehParvandar-Asadollahi, Nader Mosavari, Mansoor Mayahi (2015) Genotyping of Mycobacterium avium subsp. avium isolates from naturallyinfected lofts of domestic pigeons in Ahvaz by IS901 RFLP. Iranian Journal.Microbiology 7: 260-264

9- Khaleghian p., Tadayon K., Farnia P.,Mosavari N., Mozafari M., Derakhshani Nejad Z., Keshavarz R., Dashti Pour Sh., Masjedi M., Velayati A.A., Ghaderi R.,Boroumandfar S. Genetic Diversity of Iranian Mycobacterium bovis Subtypes Analyzed by PCR-RFLP and Spoligotyping. Journal of Veterinary Microbiology 9.

10- Keshavarz Rouhollah, Mosavari Nader and Maham Masood (2016). Potential Application of Patho-TB test for Rapid Laborary Diagnostic of Bovine Tuberculosis in Suspected Lesion.Journal of Pure and Applied Microbiology 10: 1-9.

11- Majoor C.J., Magis-Escurra C., Van Ingen J., Boeree M.J., Van Solingen D. (2011). Epidemiology of Mycobacterium bovis disease in humans, The Netherlands, 1993- 2007.Emerging Infectious Disease 17:

457-63.

12- Mostowy S., Cousins D., Brinkman J., Aranaz A., Behr M.A. (2002). Genomic deletions suggest a phylogeny for the Mycobacterium tuberculosis complex. Journal Infectious Disease 186: 74-80.

Epub 2002/06/29.

13- M.V. Palmer (2013). Mycobacterium bovis: Characteristics of Wildlife Reservoir Hosts Bacterial Diseases of Livestock Research Unit, National Animal Disease gricultural Research Service, USDA,

Ames, IA,USA. Transboundary and Emerging Diseases 60: 1–13

14- Niemann S, Richter E., Rüsch-Gerdes S.(2000). Differentiation among Members of the ycobacterium tuberculosis Complex by Molecular and Biochemical Features: Evidence for Two Pyrazinamide- Susceptible Subtypes of M.bovis. Journal of clinical microbiology 38: 152-7.

15- Office Internation Des Epizooties (2004). Manual of standards for Diagnostic Tests and Vaccine.

16- Pedro Costa, Ana S.Ferreira, And Ana Amaro, Teresa Albuquerque, Ana Botelho, Isabel Couto, Monica V.Cunha, Miguel Viveiros, Joao Inacio (2013). Enhanced Detection of Tuberculous ycobacteria in Animal Tissue Using a Semi-Nested Probe-Based Real-Time PCR. PLOS Neglected Tropical Diseases 8.

17- Stone M.J., Brown T.J., Drobniewski F.A.(2012). Human Mycobacterium bovis infections in London and southeast England.Journal of Clinical microbiology 50: 164-5.

18- Textbook of Diagnostic Microbiology (2000). Mycobacterium tuberculosis and Other Non tuberculos Mycobacteria 22:669-672.

19- VanEmbden J. D. A., D. Cave, J.T.Crawford, J.W. Dale, K.D. Eisenach, B.Gicquel, P. Hermans, C. Martin, R.McAdam, T.M. Shinnick and P.M.Small (1993). Strain identification of Mycobacterium tuberculosis by DNA fingerprinting: recommendations for astandardized methodology. Journal Clinical. Microbiology 31: 406-409.

20- Warren R.M, Gey van pittius N.C., Barnard M., Hesseling A., Engelke E., De Kock M., Gutierrez M.C., Chege G.K, Victor T.C., Hoal E.G., Van Helden P.D. (2006). Differatiation of Mycobacterium

tuberculosis complex by PCR amplification of genomic regions of difference [Short Communication].The

international Journal of Tuberculosis and Lung Disease 10: 818-822.